forretningsorden 202472+25

Pkt. 1

 • Formand og skoleleder indkalder i fællesskab til bestyrelsesmøde
 • Der indkaldes til bestyrelsesmøde via mail.
 • Centerchef for Marselisborg Centret inviteres med til vores bestyrelsesmøder.

 

Pkt. 2.

 • Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder årligt.
 • Møderne planlægges for hele året, første mødegang efter generalforsamlingen.
 • Første møde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen gennemfører et konstituerende møde, hvor det fremtidige arbejde planlægges.
 • Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af skoleleder, formand og næstformand
 • Der afholdes bestyrelsesmøde når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Eller når skolelederen fremsætter begæring herom over for formanden.
 • Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmødet afholdes inden 2 uger efter modtagelse af anmodningen.
 • Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Deltager de ikke i møderne får de tilsendt dagsorden og referat.

 

Pkt. 3.

 • Dagsordenen udsendes senest 8 dage inden bestyrelsesmødet.
 • Formanden leder mødet. I dennes fravær vælges en anden ordstyrer.
 • Dagsordenen varierer fra gang til gang, men følgende skal være faste punkter:
 1. godkendelse af dagsorden
 2. godkendelse af referat fra sidste møde
 3. status på økonomi
 4. næste møde og punkter hertil
 5. nyt fra Aarhus Kommune
 6. nyt fra DOF
 7. undervisersituationen
 8. deltageropfølgning
 9. nyt vedr. samarbejder med MC.

 

 • Opstår en hastesag, kan dagsordenen udvides på selve mødet, hvis bestyrelsen er enige om det.
 • Forslag til punkter på dagsordenen sendes til skoleleder eller formand

 

Pkt. 4.

 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede.
 • Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal.
 • I tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende
 • Det er en betingelse for mødets afholdelse at enten formanden eller næstformanden er til stede.

 

Pkt. 5.

 • Skolelederen udsender indkaldelse til mødet.
 • skolelederen fremlægger punkterne på dagsordenen.
 • Skolelederen udarbejder referat.
 • Referatet skal indeholde følgende:
  1. tid og sted for mødets afholdelse
  2. hvem der har været tilstede/fraværende.
  3. behandlede punkter på dagsordenen.

 

Pkt. 6.

Medlemmerne i bestyrelsen har forskellige ansvarsområder:

 1. formanden, indkaldelse til møder i samarbejde med skoleleder,
  fremlægge beretning på generalforsamlingen, sparring med skolelederen,
  samt leder bestyrelsesmøder.
 2. næstformanden stedfortræder for formanden.
 3. skolelederen udfører sekretær-og kasserer jobbet.
 4. kontakten til underviserne varetages af skoleleder.
  I tilfælde af problemer skal der refereres direkte til skolelederen.
  samtlige bestyrelsesmedlemmer deltager i undervisermødet.
 5. hele bestyrelsen skal godkende budget, regnskab, ansætte og afskedige skoleleder, udarbejde kontrakt og særskilt jobbeskrivelse til skoleleder.
  Der kan nedsættes ad hoc udvalg, hvis det er nødvendigt. Dette udvalg skal bestå af skoleleder, formand og næstformand.
 6. bestyrelsen giver skoleleder fuldmagt til økonomistyring og ansættelse af undervisere,
 7. bestyrelsen har besluttet, at hverken skoleleder eller bestyrelsesmedlemmer kan sidde i bestyrelsen sammen med ægtefælle/samlever eller familiemedlemmer

Pkt. 7.

 1. Uddannelseskrav til underviserne:
  fysioterapeutstuderende, fysioterapeut eller psykomotorisk terapeut, eller anden faglig relevant uddannelse.

 

Pkt. 8.

 1. Bestyrelsesmedlemmer honoreres ikke for deres arbejde, men kan inden for skattereglerne om godtgørelse af foreningsarbejde deltage i uddannelse, kurser og arrangementer, der relaterer sig til bestyrelsesarbejdet.
 2. Der arrangeres juleafslutning for bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
 3. I forbindelse med deltagelse i eksterne kurser eller møder refunderes kørsel efter statens takst.
 4. Formand og skoleleder modtager kørselsgodtgørelse.
  Skoleleder modtager telefongodtgørelse efter gældende takst.
 5. Gaveregulativ:
 6. der gives gaver til runde fødselsdage på 750,00 kr.
 7. repræsentation 750,00 kr.
 8. jubilæum 750,00 kr.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 15.05.2024

 

 

 

bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:
Lene Kjellerup, skoleleder
Birte Mølgaard, formand
Anne Krabbe, næstformand
Mathias Syberg Mortensen, underviserrepræsentant
Pernille Rosafeldt, IT-ansvarlig
Vibeke Nellemann, deltagerrepræsentant
Irene Gripping, bestyrelsesmedlem

Suppleanter:
Conny Østergaard, 1. suppleant
Antoniett Vebel Pharao, 2. suppleant