Marselisborg Centrets Oplysningskreds afholder generalforsamling

Tid:        Torsdag, den 21.03-2024 kl. 16.00   
Sted:      MarselisborgCentret, Evald Krogs Gade 9, Aarhus C.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

 

               1.    valg af dirigent
               2.    Valg af referent
               3.    Valg af stemmetæller   
               4.    Bestyrelsens beretning    
               5.    Godkendelse af revideret regnskab          
               6.    Fastsættelse af kontingent 
               7.    Behandling af indkomne forslag.
               8.    Fremtidig virksomhed inkl. budget.
               9.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
             10.    Valg af suppleanter.
             11.    Valg af revisor og revisorsuppleant.
             12.    Eventuelt

 

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem af foreningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Aarhus, den 21.02.2024

Pvb.

Lene Kjellerup
skoleleder