vedtægter

Vedtægter

 • 1 Foreningens navn er:

Marselisborg Centrets Oplysningskreds

Foreningens hjemsted er Århus kommune

Foreningen er medlem af Dansk Oplysnings Forbund (DOF) og kan vælge at udfærdige samarbejds- og/eller tilknytningsaftaler med relevante handicaporganisationer eller andre oplysningskredse. Eventuelle aftaler skal fremgå af bilag 1 til denne vedtægt.

 • 2 Formål

Foreningens formål er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning, for derigennem at øge den enkelte deltagers almene og faglige indsigt og færdigheder, samt at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Foreningen vil arbejde for at være et naturligt led/samarbejdspartner i lokalsam­ fundets kultur, -social og sundhedspolitik, for derigennem at skabe de bedste forhold borger og samfund imellem.

Foreningen vil endvidere - med udgangspunkt i ovenstående, samt FN's standard­ regler om tilgængelighed - arbejde for, at alle borgere, får lige adgang til folkeoplysende voksenundervisning.

 • 3 Medlemmer

stk. 1 Som medlemmer kan optages alle over 18 år, som kan tilslutte sig foreningens             formål.

stk. 2 Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har opfyldt kontingent forpligtelsen.               Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

 • 4 Deltagere

Deltagere er alle, som i foreningen betaler for tilskudsberettiget undervisning under folkeoplysningsloven. Deltagerbetalingen fastsættes af bestyrelsen.

 • 5 Generalforsamling

stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april                   måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel meds angivelse af                       dagsorden ved brev til medlemmerne eller ved opslag/annoncering.

stk. 3 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem af foreningen.               Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

stk. 4 Alle medlemmer, som møder op på generalforsamlingen, eller som på forhånd
         har givet skriftligt tilsagn om at ville modtage valg, er valgbare

stk. 5 Afstemning sker skriftligt hvis blot et medlem ønsker det.

stk. 6 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.

stk. 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde                 følgende  punkter:

 1. valg af dirigent
 2. valg af referent
 3. valg af 2 stemmetællere
 4. beretning fra bestyrelsen
 5. forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. fastsættelse af medlemskontingent.
 7. behandling af indkomne forslag
 8. valg til bestyrelse og suppleanter hertil
 9. valg af revisor og suppleant hertil
 10. eventuelt

stk. 8 Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være                   bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.                                         Forslag til vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde               senest 3 måneder før generalforsamlingen.

§ 6 Ekstraordinær Generalforsamling

stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det                     nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/6 af medlemmerne fremsætter                   skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden.  
         Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.

stk. 2 Indkaldelse sker skriftligt med 8 dages varsel med angivelse af motiveret                     dagsorden.

§ 7 Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen

stk. 1 Valgmøde for deltagerne afholdes en gang årligt før generalforsamlingen.                     Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved               brev til deltagerne eller ved opslag/annoncering.

stk. 2 Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager over 18 år, for hvilken der er               betalt for tilskudsberettiget undervisning for den aktuelle sæson. Der kan ikke               stemmes ved fuldmagt.

stk. 3. Der vælges en repræsentant og en suppleant

stk. 4 Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det konstituerende møde               efter generalforsamlingen og udtræder umiddelbart efter den følgende ordinære           generalforsamling.

§ 8 Bestyrelse

stk. 1  Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som                                sammensættes således:

          Et bestyrelsesmedlem vælges blandt foreningens deltagere jf. § 7 stk 2

         Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens medlemmer på                     generalforsamlingen

         Såfremt det ikke er muligt at vælge en deltagerrepræsentant jf. stk. lb vælges               bestyrelsesmedlemmet blandt foreningens medlemmer jf. stk. 2

stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Dog er bestyrelsesmedlemmet valgt                 blandt foreningens deltagere valgt for 1 år jf. § 7 stk. 4.

stk. 3 Der vælges 1 - 2 suppleanter for 1 år.

stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og vælger formand,                   næstformand og kasserer.

stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan vælge at invitere                       repræsentanter fra de organisationer, der er i henhold til §1 er udarbejdet                     samarbejds- eller tilknytningsaftale med.

stk. 6 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst           2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, kræver det.

stk. 7 Ved indkaldelse til bestyrelsesmøde skal dagsorden angives, og bestyrelsen er                beslutningsdygtig, når et flertal inklusive formanden eller næstformanden er til              stede. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens eller i dennes fravær                      næstformandens stemme udfaldet.

stk. 8. Bestyrelsen ansætter foreningens daglige leder jf. § 9.

§ 9 Daglig ledelse

          Den daglige leder varetager den daglige ledelse under ansvar overfor                            bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

§ 10 Økonomi, regnskab og revision

stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

stk. 2 Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

stk. 3 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 11 Tegning og hæftelse

stk.1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved                      formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og to                                      bestyrelsesmedlemmer i forening.

stk.2 Daglig leder kan meddeles fuldmagt til at modtage indbetalinger og afholde                  forpligtelser.

stk. 3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende                    formue.

§ 12 Eksklusion

        Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, hvis medlemmet            efter bestyrelsens begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med          foreningens formålsbestemmelse. Eksklusionen kan tidligst ske efter et varsel på          14 dage, hvor pågældende forhold påtales og begrundes skriftligt. Endelig                    beslutning træffes af generalforsamlingen på førstkommende generalforsamling.

§ 13 vedtægtsændring

stk. 1 Foreningens vedtægter kan kun ændres på foreningens generalforsamling.

stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt og i øvrigt opfylde                       bestemmelserne i vedtægtens § 5, stk. 8.

stk. 3 Vedtægtsændringer besluttes ved 2/3 stemmeflertal.

§ 14 Opløsning

stk. 1 Til foreningens opløsning kræves 2 generalforsamlinger med mindst 1 måneds               mellemrum.

stk. 2 Opløsningen skal på den første generalforsamling vedtages med mindst¾ af de             afgivne stemmer, og på den efterfølgende generalforsamling med almindelig                 stemmeflerhed.

stk. 3. Hvis foreningens generalforsamling beslutter at opløse foreningen, tilfalder                    foreningens aktiver almennyttigt arbejde efter generalforsamlingens beslutning.

stk. 4  Det er den sidste og endelige generalforsamling, der tager stilling til evt.                      aktivers anvendelse, jf. stk. 3.

§ 15 Ikrafttræden

          Vedtægterne har virkning umiddelbart efter vedtagelse på foreningens                          generalforsamling.

          Vedtægterne er godkendt på foreningens generalforsamling i 2017.