Vedtægter

Vedtægter for Marselisborg Centrets Oplysningskreds

§1.                 Navn og hjemsted:

1.1                 Foreningens navn er: Marselisborg Centrets Oplysningskreds.

1.2                 Hjemsted er Århus Kommune

1.3                 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund.

§2.                 Formål.

2.1                 Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning,
                      foredrag og debat inden for kompetencer, og dermed fremme forståelse for
                      medborgerskab og demokrati.

2.2                 Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.

2.3.                Foreningen vil endvidere - med udgangspunkt i ovenstående, samt FN´s
                      standardregler om tilgængelighed – arbejde for, at alle borgere, får lige adgang til
                      folkeoplysende voksenundervisning.

§3.                 Medlemmer

3.1                 Som medlemmer kan optages enhver person over 18 år, der kan gå ind for
                      foreningens formål.

3.2                 Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. Medlemskabet er gyldigt, når
                       medlemmet har opfyldt kontingentforpligtelsen.

3.3                 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ind- og udmeldelse.

3.4.                Bestyrelsen har besluttet, at der skal være automatisk 
                      indmeldelse/genindmeldelse efter en periode på 2 år. Medlemskabet
                      slutter automatisk ved stop med undervisning hos Marselisborg Centrets 
                      Oplysningskreds.

§4.                 Generalforsamlingen

4.1                 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2                 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen  af marts
                      måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden
                      ved brev eller mail til medlemmerne eller ved opslag/annoncering.

4.3                 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der
                      senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt.

                      Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4.                Ethvert af foreningens medlemmer er valg­bar ved valg til bestyrelse, medmindre
                      de pga. inhabilitet i henhold til Folkeoplysningslovens regler ikke er valgbare.

4.5                 Som revisor kan kun vælges personer, der er økonomisk uafhængig  af 
                      aftenskolens virksomhed, og som ikke er i samme husstand som skoleleder eller
                      bestyrelsesmedlemmer.

4.6                 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
                      punkter:

                      1. Valg af dirigen
                      2. Valg af referent                      
                      3. Valg af stemmetæller                      
                      4. Bestyrelsens beretning                        
                      5. Godkendelse af revideret regnskab                      
                      6. Fastsættelse af kontingent                        
                      7. Behandling af indkomne forslag.                      
                      8. Fremtidig virksomhed inkl. budget.                     
                      9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.                       
                      10. Valg af suppleanter.                       
                      11. Valg af revisor og revisorsuppleant.                      
                      12. Eventuelt

4.7                 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
                      senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtændringer fra 
                      medlem mer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før
                      generalforsamlingen.

4.8                 Generalforsamlingen træffer sine beslut­ninger ved almindelig stemme flerhed.
                      Dog undtaget §4 stk. 9 og §12 stk.1.

4.9                 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en
                      ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslag skal være udsendt
                      sammen med dagsordenen.

4.10               Afstemning kan foregå ved håndsoprækning med mindre mindst 1 medlem ønsker
                      skriftlig afstemning. Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning, hvis der er
                      flere kandidater til samme post.

§5.                 Ekstraordinær generalforsamling

5.1                 Ekstraordinær generalforsamling kan af­holdes, når bestyrelsen finder det
                      nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne
                      fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden.
                      Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.

5.2                 Indkaldelse sker skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af motiveret 
                      dagsorden.

§6.                 Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen

6.1                 Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt inden udgangen af  marts 
                      måned, indkaldes med mindst fjorten dages varsel ved brev til deltagerne eller
                      opslag/annoncering.

6.2                 Valgbar og stemmeberettiget er enhver del­tager - uanset om denne er medlem af
                      foreningen eller ikke - for hvem der er betalt for tilskudsberettiget undervisning
                      for den aktuelle sæson.

6.3                 Der vælges én repræsentant og én suppleant.

6.4                 Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende 
                      bestyrelsesmøde efter valget og udtræder umiddel­bart efter det følgende års 
                      valgmøde.

6.5.                Såfremt ingen deltagere ønsker at modtage valg til bestyrelsen, bortfalder
                      deltagerrepræsentationen i bestyrelsen

§7.                 Bestyrelsen

7.1                 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af seks medlem­mer, heraf én
                      repræsentant for deltagerne jf. §6.

                      Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at der i ulige årstal vælges tre
                      bestyrelsesmedlemmer, og i lige år to bestyrelsesmedlemmer.

                      Der vælges en første og en anden suppleant hvert år. Suppleanterne
                      kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

7.2                 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning,
                      nærværende vedtægter og generalforsamlin­gens beslutninger.

7.3                 Senest fjorten dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde,
                      hvor bestyrelsen vælger formand og næstformand.

7.4                 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
                      arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

§8.                 Daglig ledelse

8.1                 skolelederen varetager den daglige ledelse under ansvar over for bestyrelsen og
                      efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

8.2                 Bestyrelsen kan med ansvar over for generalforsamlingen indgå
                      samarbejdsaftaler med andre foreninger eller institutioner i forbindelse med
                      f.eks. lederansættelse, sekretariatbistand, markedsføring og økonomiforvaltning.

§9.                 Økonomi, regnskab og revision

9.1                Foreningens regnskabsår følger kalender året.

9.2                 Foreningsregnskabet udarbejdes i overens­stemmelse med god regnskabskik og
                      underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.3                 Regnskabet revideres af de på general­forsamlingen valgte revisorer.

§10.               Tegningsregler og hæftelse

10.1               Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved 
                      formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og to
                      bestyrelsesmedlemmer i forening.

                      Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt un­derskrivning af
                      regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

10.2               For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.
                      Be­styrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har
                      modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller an­den tilsvarende lovgivning i
                      tilfælde, hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig
                      handling eller undladelse, der kan tilregnes bestyrelsesmedlemmer som forsætlig
                      eller uagtsom.

§11.               Eksklusion

11.1               Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis man ikke har opfyldt 
                      kontingentforpligtelsen.

11.2               Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet efter bestyrelsens be­
                      grundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens
                      interesser. Medlemmet skal have en skriftlig begrundelse for eksklusionen, og
                      mulighed for at svare inden 14 dage. Eksklusionen kan først træde i kraft efter en 
                      beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling
                      til medlemmets eventuelle svar. Eksklusionen sker med ansvar over for
                      generalforsamlingen, hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af
                      beretningen. Det ekskluderede medlem har mulighed for at anke eksklusionen på
                      førstkommende ordinære generalforsamling. Punktet sættes på dagsordenen
                      efter reglerne i § 4 stk. 7. Generalforsamlingens beslutning er gældende og kan
                      ikke ankes.

§12.               Opløsning

12.1               Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på en 
                      generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen.
                      Opløsningen skal endeligt vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende 
                      generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første.

12.2               Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttigt arbejde indenfor 
                      Rehabiliteringsparken MarselisborgCentret efter generalforsamlingens beslutning.

12.3               Ved planer om opløsning skal dagsorden herom også tilgå Dansk Oplysnings
                       Forbund af hensyn til overholdelse af formalia omkring foreningens lukning.

§13.               Vedtægtsdatering og underskrift

                      Vedtaget på foreningens generalforsamling den …

                      Dirigentens underskrift

dof