Generalforsamling

Pga. Corona og forsamlingsforbuddet er

Generalforsamlingen udsat til tirsdag, den 01.06. 2021 kl. 16.00

Marselisborg Centret, P. P. Ørums Gade 11, byg. 8, møderum 1, Aarhus C.

Dagsorden i henhold til vedtægter 

               1.    Valg af dirigent
               2.    Valg af referent
               3.    Valg af stemmetæller   
               4.    
Bestyrelsens beretning    
               5.    Godkendelse af revideret regnskab          
               6.    
Fastsættelse af kontingent 
               7.    Behandling af indkomne forslag.
               8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
               9.    Valg af suppleanter.
             10.    Valg af revisor og revisorsuppleant.
             11.    Eventuelt

 

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag til vedtægts ændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem af foreningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

dof